Polityka Prywatności określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy.


Administrator

Administratorem Państwa danych jest Brantt Grzegorz Twardosz z siedzibą 50-381 Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11/1, NIP 8971674030.


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.


    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kilku niżej wymienionych celach:
  • – opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO
  • – przedstawienia oferty współpracy, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO
  • – wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 punkt 1 lit b RODO
  • – na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO
  • – składania zamówień, obsługi zamówień i dostaw zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO

W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania zapytamy Państwa o zgodę i poinformujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit a RODO.


Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej.


Jesteśmy uprawnieni do przechowywania innych danych, które są niezbędne do realizacji celu. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do realizacji celu.


Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu:

  • – konieczny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz 5 lat w celu obsługi roszczeń
  • – podczas trwającej współpracy oraz 5 lat po zakończeniu współpracy. Następnie Państwa dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu


Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania /poprawiania, uzupełniania/, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.


W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie maila na adres: oferty@brantt.pl. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit f RODO ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez RODO.


Prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Brantt Grzegorz Twardosz, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11/1, 50-381 Wrocław. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Bezpieczeństwo oraz przekazywanie i udostępnianie danych

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.


Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji wyłącznie do wykonywania swoich obowiązków. Państwa dane będą udostępniane partnerom biznesowym Administratora uczestniczącym 
w procesie realizacji usług.


Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


Dodatkowe informacje

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz może okazać się konieczne w przypadku gdy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/ Panem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub też świadczenia innych dodatkowych usług, które zostały wskazane powyżej. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.


Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można uzyskać drogą elektroniczną: oferty@brantt.pl